ضربه گیر های زیر سری پل (نئوپرن ) و درز انبساط

نیروهای مکانیکی شامل بار های افقی ، عمودی و گشتاورهای وارده بر یک پل در ترکیب با تنش های ناشی از انقباض و انبساط مصالح پل و خزش آنها موجب تغییر شکل در این سازه ها میشود .لذا برای کنترل این حرکات از ضربه گیر های زیر سری پل (بالشتک های نئوپرنی )استفاده میشود .این ضربه گیر ها تلفیقی از فلز و لاستیک بوده و قطعات نگهدارنده ای هستند که در پل های راه آهن ،پل های بتنی، پایه ساختمان ها، فرود گاه وسدهایی که در معرض امواج بلند و خروشان قرار دارند استفاده میشوند .
طراحی و تولید انواع ضربه گیر های زیر سری پل بر اساس استاندارد های خاص و متناسب با میزان تحمل بار عمودی آنها و میزان جابجایی مجاز صورت می پذیرد.

گالری تصاویر