سد لاستیکی

هدف استفاده از لاستیک در طرح های ابی عمدتاٌ مربوز به ایجاد بند ها ، سدها، افزایش ارتفاع و حجم ذخیره سدها، استفاده از لاستیک به جای دریچه ها ،تله اندازی رسوب، بند های انحراف ،بند های تنظیمی ، و استفاده در نیرو گاه های آب ،ایجاد دریاچه مصنوعی جهت کمپینگ و ورزشهای آبی ،جلوگیری از شور شدن آب رودخانه های ساحلی ، ایجاد ذخیره های تبخیری ، استخراج نمک و ایجاد محیط مناسب برای حیات زیست مطرح شده است .
از نقطه نظر مکانی این قبیل سدها،در روی سر ریز ها و همچنین در دشت های مرکزی کشور قابل توصیه است .بنابراین کاربرد لاستیک در طرح های آبی در کلیه نقاط کشور و در طرح های متنوع آبی و به صورت گسترده در طرح های آبی کوچک و بزرگ کشاورزی ،صنعتی و عمران آبادی قابل اجرا است .

گالری تصاویر