شرکت در هیجدهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی جزیره کیش IRANIMEX2016 مهر ماه (30-27)  1395

 

kashti yonani kish